Každým nákupem nad 400 Kč nyní daruješ Earthkarma čepici lidem v nouzi.

Podmínky ochrany osobních údajů

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Obsah

 1. Úvodní ustanovení

 1. Pro potřeby těchto Zásad se rozumí:

 1. Provozovatelem Earthkarma s.r.o., IČO: 08107815, se sídlem Polní 778/10, 789 01, Zábřeh,

 2. Osobními údaji (pokud poskytnuto) jméno a příjmení, obchodní firma, e-mailová adresa, telefonní číslo, fakturační adresa, doručovací adresa, IP adresa, cookies, identifikační číslo podnikající fyzické osoby a daňové identifikační číslo podnikající fyzické osoby, informace o dosažení věku 16 let

 1. Provozovatel je uživatelem obchodní značky „earthkarma“ a provozuje e-shop www.earthkarma.cz. Jakožto správce Osobních údajů tímto informuje zákazníky o způsobu a rozsahu zpracování Osobních údajů, včetně rozsahu práv Účastníka (jak je tento definován níže) souvisejících se zpracováním jeho Osobních údajů.

 2. Provozovatel při zpracování osobních údajů postupuje v souladu s následujícími právními předpisy:

 1. Zákon o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb.,

 2. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (dále jen „Nařízení“),

 3. Zákon o některých službách informační společnosti č. 480/2004 Sb.,

 4. Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, případně v souladu s dalšími právními předpisy

 1. Účastník je fyzickou osobou, podnikající i nepodnikající, která nakupuje od Provozovatele zboží. Účastník je subjektem ochrany osobních údajů.

 2. Provozovatel je právnickou osobou, která provozuje e-shop www.earthkarma.cz za účelem prodeje zboží koncovému zákazníkovi - Účastníkovi. V souvislosti s výše uvedeným dochází ke zpracovávání Osobních údajů:

 1. v rozsahu v jakém byly poskytnuty v souvislosti s objednávkou produktů a/nebo služeb Provozovatele, resp. v rámci jednání o uzavření smlouvy s Provozovatelem, jakož i v souvislosti s uzavřenou smlouvou;

 2. za účelem/účely uvedenými níže v čl. II.

 1. E-shop není určen pro děti mladší 16-let. Osoba mladší 16-let může náš e-shop používat pouze, pokud k tomu udělí souhlas jeho zákonný zástupce (rodič, nebo poručník). V případě neudělení souhlasu je nezbytné nás o této skutečnosti informovat na info@earthkarma.cz.

 2. Vzhledem k tomu, že zpravování osobních údajů nenaplňuje podmínky ve smyslu čl. 37 odst. 1 GDPR, nebyl jmenován pověřenec pro ochranu osobních údajů.

 

 1. Účely a doby zpracování Osobních údajů

 1. Provozovatel je správcem Osobních údajů.

 2. Provozovatel zpracovává Osobní údaje pro následující účely:

 1. plnění smlouvy, případně jiného závazku, a poskytování služeb:

 • Osobní údaje budou zpracovávány po dobu jednání o uzavření smlouvy mezi Provozovatelem a Účastníkem, a to za účelem uzavření smlouvy, jakož i po dobu trvání smluvního vztahu;

 1. splnění právní povinnosti (zejména účetní, daňové a archivační, poskytnutí součinnosti správním orgánům, policii, soudům apod.):

 • daňový doklad bude uchován 10 let od ukončení smlouvy: Za účelem plnění zákonné povinnosti archivace účetních dokladů na základě zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů budou Osobní údaje dále zpracovávány a uchovávány po dobu 10 let počínaje rokem následujícím po roce, v němž došlo k uzavření smlouvy mezi Provozovatelem a Účastníkem.

 • plnění povinností v souvislosti s uplatněním práv z vadného plnění, poskytnutí součinnosti správním orgánům, policii, soudu: Provozovatel je oprávněn zpracovávat základní osobní, identifikační a kontaktní údaje zákazníka, údaje o zboží a údaje z komunikace mezi zákazníkem po dobu 4 let ode dne uplynutí záruční doby na zboží.

 1. Oprávněné zájmy Provozovatele, ochrana práv a právem chráněných zájmů Provozovatele:

 • účinná obhajoba v případě sporu. Doba zpracování se zde stanovuje na 4 roky od uplynutí záruční doby na zboží a prodlužuje se o dobu, po kterou je spor veden.

 • Oprávněným zájmem Provozovatele je dále zasílání obchodních sdělení (plošných nabídek i individuálních nabídek) v souladu s § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a v souladu s bodem 47 Nařízení, jestliže Provozovatel získal podrobnosti elektronického kontaktu v souvislosti s prodejem zboží a služeb Účastníkovi. Oprávněný zájem vzniká v návaznosti na vytvořenou objednávku zákazníka na našem e-shopu.

 1. marketingové a obchodní nabídky služeb Provozovatele;

 • Plošné zasílání obchodních nabídek produktů a služeb: zasílání obecných reklamních sdělení bez zacílení na konkrétní skupinu adresátů. Doba zpracování osobních údajů je v tomto případě 3 roky.

 • Individuální nabídka: zasílání reklamních sdělení po zhodnocení některých osobních aspektů vztahujících se k fyzické osobě. Provozovatel neprovádí profilování v souladu s čl. 22 Nařízení, neboť se nejedná o automatizované zpracovávání, ale ruční tvorbu individuálních nabídek. Doba zpracování osobních údajů je v tomto případě 3 roky.

 • Cookies: krátké textové soubory generované webovým serverem a ukládané v počítači prostřednictvím prohlížeče. Rozlišují se dva typy. V prvé řadě jsou to cookies nutné pro zajištění fungování a analýzu webu (uskutečnění přenosu elektronické komunikace prostřednictvím sítě elektronických komunikací, s použitím těchto cookies nelze vyslovit nesouhlas). Dále se jedná o cookies, které hodnotí některé osobní aspekty vztahující se ke konkrétní fyzické osobě. S použitím druhého typu cookies musí Účastník vyslovit souhlas. Doba zpracování je v tomto případě 3 roky.

 1. Ochrana osobních údajů a informace o zpracování

 1. Pokud Účastník neposkytne své Osobní údaje, není možné uzavřít smlouvu s Provozovatelem a/nebo mu poskytnout služby z ní vyplývající. Osobní údaje jsou v této souvislosti nezbytné pro poskytnutí konkrétní služby či produktu Provozovatele.

 2. Po uplynutí lhůt uvedených v článku II. Provozovatel Osobní údaje vymaže nebo anonymizuje.

 3. Účastník je povinen Provozovateli poskytnout pouze pravdivé a přesné Osobní údaje. Za správnost, přesnost a pravdivost poskytnutých Osobních údajů je zodpovědný Účastník. Provozovatel za správnost poskytnutých údajů nenese odpovědnost.

 4. Provozovatel vynaloží maximální úsilí, aby nedošlo k neoprávněnému zpracování Osobních údajů.

 5. Provozovatel je oprávněn předat osobní údaje Účastníka třetím osobám, a to za následujícími účely: dokončení objednávkového procesu, doručení zboží (jedná se o dopravní společnosti, případně o podnikající fyzické osoby), zasílání obchodních sdělení (jedná se o subjekty zajišťující tvorbu obchodních sdělení a jejich rozesílání, tvorbu marketingových kampaní apod.), služby zákaznické podpory (jedná se o společnosti, které Provozovateli dodávají systém, prostřednictvím něhož Provozovatel vyřizuje požadavky svých zákazníků), , vyřizování reklamací (jedná se o společnosti poskytující služby autorizovaného servisu, případně o podnikající fyzické osoby apod.), registrace nového zákazníka.

 6. Osobní údaje jsou a budou zpracovávány v elektronické podobě neautomatizovaným způsobem.

 

 1. Práva Účastníka související se zpracováváním

 1. Práva Účastníka v souvislosti s ochranou osobních údajů:

 1. požadovat od Provozovatele přístup k jeho Osobním údajům;

 2. na opravu poskytnutých Osobních údajů;

 3. na výmaz poskytnutých Osobních údajů;

 4. na omezení zpracování Osobních údajů;

 5. podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

 6. Právo na přenos osobních údajů na jiného správce

 7. Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů

 1. Účastník může svá práva podle odst. 1 tohoto článku uplatnit prostřednictvím odkazu uvedeného v patičce e-mailu zaslaného ze strany Provozovatele nebo žádostí na adrese info@earthkarma.cz.

 2. Práva podle odst. 1 tohoto článku písm. c) a d) není možné uplatnit v rozsahu a pro účely uvedené v čl. II odst. 1 písm. a), b) a c) s výjimkou bodu ii) písm. c) čl. II, kdy je možné uplatnění všech práv uvedených v odst. 1.

 3. V případě, že by se Účastník domníval, že Provozovatel provádí zpracování jeho Osobních údajů, které je v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života nebo v rozporu s příslušnými právními předpisy, zejména jsou-li Osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

 1. požádat Provozovatele o vysvětlení, a to e-mailem na adresu info@earthkarma.cz

 2. vznést námitku proti zpracování a požadovat e-mailem zaslaným na adresu info@earthkarma.cz, aby Provozovatel zajistil odstranění takto vzniklého stavu (např. blokováním, provedením opravy, doplněním nebo likvidací osobních údajů). Provozovatel o námitce neprodleně rozhodne a informuje Účastníka. Nevyhoví-li Provozovatel námitce, má Účastník právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Tímto ustanovením není dotčeno oprávnění Účastníka obrátit se se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo.

 1. Uplatní-li Účastník právo dle tohoto článku, je Provozovatel povinen odpovědět do 30 dní od obdržení žádosti Provozovatelem.

 2. Přijetí žádosti o uplatnění práva z článku IV., bodu 1 a) a f) je možné dopisem s úředně ověřeným podpisem na adresu sídla společnosti. Součástí žádosti je nezbytné uvést e-mailovou adresu, na kterou bude poté zaslán ověřovací e-mail za účelem potvrzení totožnosti žadatele.

 3. Pokud Účastník uplatní některé z práv z článku IV., odstavec 1, má Provozovatel právo žádat prokázání totožnosti Účastníka. Žádost o přístup k osobním údajům tak musí být zaslána z e-mailové adresy žadatele. Bude-li žádost podána jinou formou, či z jiné emailové adresy, má Provozovatel právo požadovat dodatečné ověření formou odpovědi na ověřovací e-mail. V případě, kdy žadatel neprokáže svou totožnost do 14 dnů od zaslání ověřovacího e-mailu, nebude jeho žádost na uplatnění práv z článku IV., odstavec 1 přijata.

 4. Provozovatel je oprávněn v případě opakované a nedůvodné žádosti o poskytnutí fyzické kopie zpracovávaných Osobních údajů účtovat přiměřený poplatek za administrativní náklady s tím spojené.

 1. Závěrečná ustanovení

 1. Veškeré právní vztahy vznikající v souvislosti se zpracováváním Osobních údajů se řídí právním řádem České republiky, a to bez ohledu na to, odkud byl přístup k nim realizován. K řešení případných sporů vzniklých v souvislosti s ochranou soukromí mezi Účastníkem a Provozovatelem jsou příslušné české soudy.

 2. Účastník – subjekt údajů má právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

 3. Tyto Zásady nabývají účinnosti dnem 20.5.2019